Am hyfforddiant CMW

Gweithdau Hyfforddiant a Sgiliau Cerdd Gymunedol Cymru

websitelogo

Mae Cerdd Gymunedol Cymru (CGC) yn credu y gall cerddoriaeth effeithio hyd yn oed ar fywydau’r unigolion sydd fwyaf anodd i’w cyrraedd. Gall yr effaith fod yn bositif iawn pan fydd tiwtoriaid ac ymarferwyr cerddoriaeth cymunedol hyfforddedig yn cynnal sesiynau cerddoriaeth mewn ffordd sensitif sy’n canolbwyntio ar y cleient. Mae cerddoriaeth yn cyfoethogi bywydau; yn ‘rhyddhau’; cyffroi; lleddfu; rhoi pleser – mae’r weithred o greu cerddoriaeth yn grymuso ynddo’i hunan.

Amdanom ni

Rydym ni'n defnyddio cerddoriaeth i wneud gwahaniaeth

Pam Cerddoriaeth?

Pam Hyfforddiant Cerddoriaeth Gymunedol?

Pam Cerdd Gymunedol Cymru?

Mae cerddoriaeth yn addas ar gyfer pob grŵp – pob oedran a gallu. Gellir teilwrio’r gweithgaredd i danio dychymyg a diddordeb pawb. Nid rhywbeth i bobl sy’n gerddorion neu sy’n dymuno bod yn gerddorion yn unig yw cerddoriaeth; mae’n rhoi cyfleoedd newydd i bobl i ddysgu ac i gymdeithasu. Gall defnyddio gweithgareddau cerddorol cymunedol gyda grwpiau bontio gwahaniaethau traws-ddiwylliannol a gwahaniaethau oedran ac ar yr un pryd creu cydlyniad, a thrwy wneud hynny gall ddod â chymunedau at ei gilydd. Nid yw nod cerddoriaeth gymunedol o angenrheidrwydd yn ymwneud â chynnyrch terfynol darn cerddorol, ond yn hytrach, y daith sy’n arwain at hynny. Ar y ffordd, gall cyfranogwyr ddod yn fwy hyderus, datblygu eu lefelau sgiliau sylfaenol, cydlyniad cymunedol a chryfhau cysylltiadau â’r gymuned, yn ogystal â datblygu sgiliau ymarferol. 

Mae’n hawdd cyfuno cerddoriaeth o fewn prosiectau creadigol mwy gan ddefnyddio ffurfiau celfyddydol eraill. Gellir cysylltu gweithgaredd cerddorol â chelfyddydau gweledol, cynhyrchu ffilmiau, animeiddio, dawns a drama, i roi ychydig o enghreifftiau yn unig.

Drwy gymryd rhan mewn cerddoriaeth gymunedol gellir:
-Cynyddu hunanhyder, hunan barch a datblygu dyheadau positif
-Darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer chwarae creadigol a dychmygus
-Cynorthwyo datblygiad sgiliau sylfaenol
-Cydlyniad cymunedol creadigol
-Caniatáu cyfranogwyr i ddysgu sgiliau newydd
-Cynyddu cyfleoedd ar gyfer datblygu gwaith tîm a meddwl ar y cyd
-Cynyddu ymwybyddiaeth o’r posibilrwydd o weithio yn y diwydiannau creadigol

Yn ogystal â sgiliau cerddorol, mae’n rhaid i diwtoriaid cerddoriaeth gymunedol gael ystod o sgiliau cyfathrebu technegol a chreadigol.
Mae CGC yn ddarparwr blaenllaw yng Nghymru ar gyfer hyfforddi cerddorion sy’n gweithio, neu sy’n bwriadu gweithio fel tiwtoriaid cerddoriaeth gymunedol.

Mae CGC yn cynnig hyfforddiant ar gyfer:
-Cerddorion neu fyfyrwyr sy’n archwilio’r syniad o gerddoriaeth gymunedol
-Cerddorion profiadol sy’n cychwyn gweithio ym maes cerddoriaeth gymunedol
-Cerddorion sydd wedi bod yn gweithio mewn lleoliadau cymunedol am rywfaint o amser ac sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau
-Hyfforddiant ar gyfer sefydliadau sy’n dymuno defnyddio cerddoriaeth fel ffordd o ymgysylltu â’r gymuned

Mae hyfforddiant yn caniatáu inni gynyddu nifer yr ymarferwyr hyfforddedig o safon uchel sydd gennym ledled Cymru. Mae’r rhain yn cael effaith aruthrol ar symbylu gweithgareddau cyfranogol, gan feithrin doniau newydd yn ogystal ag annog entrepreneuriaid i ffynnu. Hyd yma, mae CGC wedi hyfforddi mwy na 650 o gerddorion, a llawer o’r rhain wedi penderfynu gadael eu swyddi er mwyn sefydlu eu hunain fel ymarferwyr ac artistiaid llawn amser. Hefyd rydym wedi gweld ymarferwyr yn sefydlu eu mentrau cymdeithasol eu hunain, ac yn cyflogi pobl leol ac yn darparu gweithgareddau hollbwysig yn eu hardal leol. Fel arloeswyr ym maes hyfforddiant cerddoriaeth gymunedol, mae CGC yn parhau i fod yn un o’r arweinwyr achredu tiwtoriaid cerddoriaeth gymunedol. Rydym yn darparu hyfforddiant cerddoriaeth alwedigaethol, sy’n gwella sgiliau cerddoriaeth ac yn rhoi achrediad Agored Cymru, sy’n sicrhau sgiliau trosglwyddadwy, rhagor o sgiliau sylfaenol, gwell cyflogadwyedd a datblygiad tuag at ddysgu. Mae CGC yn ganolfan achredu gofrestredig ac rydym yn parhau i chwarae rhan flaenllaw ym maes dysgu cerddoriaeth anffurfiol, drwy ddatblygu cyrsiau newydd a sicrhau ein bod yn gwybod am y dechnoleg cerddoriaeth ddiweddaraf. Yn ogystal â sgiliau cerddorol, mae’n rhaid i diwtoriaid cerddoriaeth gymunedol gael ystod o sgiliau cyfathrebu, sgiliau technegol a chreadigol. Mae CGC yn flaenllaw yng Nghymru o safbwynt darparu hyfforddiant i gerddorion sy’n gweithio, neu sy’n bwriadu gweithio fel tiwtoriaid cerddoriaeth gymunedol.